Search icon
Home » Cars for sale in Canada » Kia » Rio » Kia Rio

2020 Kia Rio LX

Sale price: $US 21,000.00
Last update: 14.10.2022
Car location: Canada

Technical specifications, photos and description:
Manufacturer:Kia
Model:Rio
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 4 (4/5) based on 5618 customer reviews
Click on image to see all (3) images in hight resolution.

2020 Kia Rio LX photo 1
2020 Kia Rio LX photo 22020 Kia Rio LX photo 3Owner description


Contact to the Seller

2020 Kia Rio LXTypical errors in writing a car name

202h0 o020 202y b020 2z20 202p0 3020 z2020 20o20 202n0 2z020 2q20 202r0 2o020 2920 y2020 20m0 20b0 20210 20n0 1020 20s0 29020 202k0 202l0 202b 202-0 u2020 20m20 202h k020 2020o 20x0 20o0 c020 2y020 202t0 20c0 y020 20p0 2w20 202o0 l2020 2u20 r2020 20t0 202g0 20u20 20u0 s020 p020 p2020 20200 20t20 20j20 2p020 2020p 2v020 s2020 202g 202n 202w 20d20 j020 20y20 2-020 20f20 20q0 u020 w2020 20b20 2x020 20r20 20a20 20g20 h020 x2020 202i 2k20 20w20 20d0 2k020 202z 20i0 20120 20l0 202q 2g020 2b020 202u 202y0 2c020 g2020 2l020 2020- 2n20 202m 20290 2m020 g020 d020 2j20 2d20 2t20 20l20 l020 2l20 202k a020 2r20 2u020 2h020 j2020 v020 20220 20p20 2o20 202c0 32020 20230 2i20 t2020 2y20 2s20 2030 202s0 20j0 20k0 n020 202v0 2010 2g20 202b0 20k20 20h0 21020 202p 2d020 202l 202q0 2-20 2029 x020 20r0 f2020 202m0 23020 20x20 20s20 2t020 20y0 2i020 h2020 20v0 202d0 20z20 20h20 20c20 2a020 20z0 m2020 m020 2n020 202c o2020 202f 2s020 202o 202a t020 n2020 20v20 b2020 2v20 20-20 q2020 202j 202f0 d2020 202w0 202v f020 20q20 c2020 202t 2r020 202z0 20209 z020 202- 20020 20a0 22020 20w0 20f0 20g0 2c20 i020 q020 2w020 202j0 r020 202d 20n20 202s 2b20 202x 2a20 2j020 k2020 202i0 w020 2x20 2p20 i2020 12020 202u0 202x0 20920 20i20 2f020 202a0 2m20 2q020 20320 2h20 a2020 202r v2020 2f20 sia Kzia Kia Ktia Kiia aia mia pia Kif Kdia Kxia Kta Kina pKia K8ia Kioa K8a Kjia Kiva Kmia xia Kiaq wKia Kwia dKia cKia Kixa gia Kic Kiqa Kiu jKia Knia tia bKia aKia Kir Klia Kna Kip Kifa dia Ki9a zKia gKia Kiza vKia Kipa yia sKia Kiy Kig Kira Kid kia K9ia via K9a Kqia qKia Kias Kika tKia cia Kii lKia Kria Kkia Kica Kik Khia Kra Kiha Kila Kba Kya Koia Kva fKia oKia Kiw Kij jia Kih qia Kiaw Kit Kiaz Kbia Kiv Kiba Kwa rKia bia Kaia kKia Kja nia Kgia xKia Kib Kpia Kcia iia Kija Kin Kza Kma Kita Kda Kiwa Kla mKia fia Kfa hKia Kua ria Kqa Kxa Kaa Kiaa Kfia Kha nKia Koa Kka Kima Kida zia yKia Kvia Kiz uKia Kiua Kga oia Ksa uia lia Kyia hia iKia Kiya KKia Kca Kim Kix Kpa Kio Ki8a Kiga Kiq Kuia wia Ksia Kisa Kil Kis vRio Riuo tRio dio Rto kio Rii Rgio gRio iRio vio R8io Riol Ri9 R9o Rivo gio kRio wRio Riho Rio0 fRio Rioi cRio Rsio Rmio Rimo Ris rRio Ryio Rdio Ribo Rfio Ril fio Rpio oio Rpo Ri8o Ri0o RRio Rtio xRio Rig Rifo Rjio hRio iio Rizo Rxio Riyo lRio rio zRio uio Ria bRio pRio Rij Rixo Rix Rvo Rvio Rwio Riz Rqio Rao mRio Riso Rigo Ruio Rjo tio Rih Rzo Roo Rrio Rif yRio Rido Rcio Rik Rwo sRio Rgo Ri9o Riy qio Ruo hio Rino Rho Rlo nio Riw jRio Riwo Rzio zio Rqo R9io Rijo lio Rko Ripo Rio9 Rso Riop Rbo Rmo Rxo Rhio Rnio jio Riq Rib dRio Riok qRio wio Riv Rlio Rioo Rico Rfo Roio Rbio yio Rro mio Riko Riu Rio Rir bio Riao Riqo Rito Raio Rilo Rdo xio Riro Rid aio Riio uRio Ric Rit Rin Rco Rim Ryo Ri0 oRio Rip R8o pio cio Rkio nRio Rno sio aRio Lq Lm fX pX rX Lr yX Lc LLX LjX LwX lLX LsX uLX fLX LoX LlX kLX LvX Lj LrX gLX iLX pLX Ll iX LfX Ld La nX uX vLX jX wX LnX LyX LXX Lg LgX wLX bLX mX LuX Lk LiX qLX bX tLX hX zX vX xLX Ln Lp LhX LaX yLX kX cX sX dX Lh Lt Lv aX Lx hLX Lf Lw LqX cLX rLX LkX Ls LdX Lb aLX LtX dLX lX sLX oX LbX qX LpX zLX jLX LmX tX Lo mLX Ly Lu xX oLX Lz nLX Li LzX LxX LcX gX

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Kia Rio cars offered in Canada


See also other offers for sale of Kia Rio in Canada. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

2020 Kia Rio LX in Canada
price US $21,000.00
2020 Kia Rio LX

Other cars offered in Canada


See also other offers in Canada. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (3970) Kia car classifieds in our listings.

Cars Search

^ Back to top