Search icon
Home » Cars for sale in Australia » BMW » Z3 » Bmw Z3

1997 BMW Z3 Roadster Convertible

Sale price: $AU 6,000.00
Last update: 19.04.2021
Car location: Pendle Hill, New South Wales, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Date of Manufacture:199705
Kilometres:241940
Registration State:NSW
Manufacturer:Bmw
Model:Z3
Registration Number:MY97BM
Colour:White
Registration Information:202111
Transmission:Automatic
Car Type:Passenger Vehicles
Fuel Type:Petrol
Doors:2
Type of Title:Clear (most titles)
Engine Number:194S109068621
Cylinders:4 Cylinder
Drive Type:RWD
Options:Air Conditioning, Alloy Wheels, AM, FM Stereo, Convertible, Leather Seats
Body Type:Roadster
Engine Size (litre):1.9
For Sale by:Private Seller
:“This vehicle is in used condition. There is no rust. Registered until November 2021. Motor is in good condition with no known faults. Tyres are in good condition (around 80% left)”
Item status:In archive
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 1 (1/5) based on 1 customer reviews
Click on image to see all (1) images in hight resolution.


Owner description

1997 BMW Z3 Roadster in great condition. Selling due to my age, getting too old to climb in and out.


This Ad was found on: eBay.com.au


Typical errors in writing a car name

199o 1m97 q1997 1g997 1v97 19h7 199f 1k997 19v7 1987 1z97 r1997 a1997 199b7 19n7 1j97 w1997 199t 19997 199y7 o997 19b7 199z 1g97 z1997 19c97 199r7 k1997 19v97 19m97 10997 199m 1v997 19d7 t997 w997 f1997 19977 19h97 r997 u997 1a997 1996 19u7 g997 199n 199z7 199k 19j7 f997 1w97 199i b997 y997 19x97 b1997 1a97 1q997 1897 s1997 199u 1997u l997 199v7 g1997 19g7 199w 19f7 199i7 p1997 p997 199y 199w7 1u997 19o7 h1997 199u7 v997 19i97 19987 j1997 19x7 199k7 1w997 19097 1i997 c997 199f7 19y7 i997 1997y 1f997 m997 1t97 1r97 1r997 `1997 1o97 1y97 `997 1x97 1u97 1b997 199c 1h997 n1997 199s k997 19s97 1c997 19g97 19976 19d97 199h 19q7 c1997 199d 199b 1n997 199a 19y97 19z97 19n97 199q 19967 19w97 m1997 19m7 z997 1j997 199p7 19978 199a7 12997 19o97 199j7 19q97 19k7 t1997 i1997 h997 x997 v1997 1998 1p997 19s7 19l7 199s7 19w7 d997 x1997 199x 1d997 1s97 199o7 1l97 19i7 1d97 1c97 199t7 j997 199q7 1q97 19c7 21997 19p97 199d7 19t97 1y997 1t997 19r7 1907 199v 199l 1b97 n997 d1997 19z7 199g7 19t7 199m7 18997 19f97 19r97 19907 1n97 l1997 11997 y1997 1`997 1i97 1p97 199g 199n7 199l7 2997 u1997 1o997 199x7 199p 1k97 19897 s997 1097 1s997 19a7 1l997 o1997 a997 1z997 1f97 1m997 199j q997 1x997 19u97 1h97 199r 19k97 199h7 19j97 19a97 19l97 19p7 199c7 19b97 BMb BsW BMMW BMn fBMW qMW yBMW BwMW BMnW BbMW BnW tMW gBMW BMx BvW BMo BMdW BMj bBMW BtW nMW BMd BlMW BcMW nBMW wBMW BMaW BwW BMt BBMW BtMW BMiW rBMW qBMW BMsW BMg cBMW BsMW tBMW BMqW kBMW vBMW BmW zMW lMW BMz BMu BdMW BpW BrMW BcW BmMW BkW BMuW BhMW BMyW BMmW BMlW BMa aMW BxW BMzW sMW BMy BrW BbW dBMW BpMW BMq BlW mMW BMjW ByMW jMW BaMW BuW BhW BfMW sBMW uBMW BMgW BMi BzW BjW ByW BMp BMWW BaW BMhW BMkW BMc pBMW BdW BqW BuMW BMwW gMW iBMW BiW hBMW zBMW BMl BxMW BMbW BMcW yMW wMW xMW BMxW kMW mBMW jBMW BzMW BMk BMpW BoMW BMfW BjMW iMW BMrW BMf BMr hMW BMs oMW BMm fMW uMW BMv BqMW BMh vMW BgMW BMtW bMW dMW BiMW oBMW BgW cMW BvMW xBMW BMvW lBMW BMw BnMW pMW aBMW BfW BMoW BoW BkMW rMW Zk3 q3 yZ3 Zk Zf3 Zh Zw Zb3 t3 a3 tZ3 Z32 sZ3 Zf Zh3 Zp s3 Zn Zq3 dZ3 Z3w Ze Zd w3 rZ3 v3 r3 Za Zb fZ3 Zx Zc zZ3 bZ3 Zl Zx3 aZ3 Zy3 o3 Zy Zz vZ3 Ze3 Zw3 Zr3 Z4 nZ3 z3 k3 Zi3 cZ3 Zj Zu u3 g3 Zm Zt Zt3 Z43 c3 j3 Z34 Zo3 n3 Z33 Zz3 xZ3 Zv x3 gZ3 p3 Zj3 i3 f3 Zu3 Zr kZ3 Zv3 lZ3 Z3e Zs Zq b3 Zg3 d3 pZ3 y3 jZ3 Zd3 Zs3 uZ3 h3 Zm3 Zg Zp3 Z23 iZ3 wZ3 Zl3 oZ3 Zc3 qZ3 Zo Zn3 m3 ZZ3 Za3 Z2 hZ3 Zi l3 mZ3 Roadstepr Rsoadster Roadjter Roadsoer Roadsmer coadster Roadstter Roadvter Rnoadster Roadstor Roadsjter Ro9adster Roadstev Roadsterf Roadstejr Roadstqer Roadsteh Roadsvter Rogadster Roahster Rocdster Roamdster Roadstar Rosadster Roadzster Roodster gRoadster Roadstger Roadpter goadster RRoadster Roadseter Ro0adster Roaester Roadstep Roadstcr Roadstwr Roradster Roadsteqr Roadstcer Roadstjer Roadstrer Roadstxer Roabster Rofadster Roadgter Roadsteer Roawdster Roadstsr Roadsterr Roadsoter Roadqster soadster Roadsaer Rtadster ooadster Roadspter Rroadster zRoadster Roadstez Roadstyr Roqadster Roadste5r Roadsteor Roadstmr Roajster Roapdster Rokdster Rhoadster Roadstier Roadgster Royadster Roadeter Roauster yoadster Rpoadster Roadstmer moadster Roadtter Roadstenr Roadester Roadvster Roadoter Rwadster Roadscer Rxoadster Roadmter Roiadster Rcadster sRoadster roadster Roadsteir Roadsater Robdster R0oadster Rioadster fRoadster Roadsdter Roadstet Rosdster iRoadster Roadstel Roadyster koadster Roadwster Roadstea Roadsteu doadster nRoadster Roadstir Roadsther R9oadster Roadstoer Roaadster Roadstdr Rxadster Roadstqr Rhadster Roidster boadster Roaister Rozadster Roadbter Roadoster Rqadster Raoadster Rboadster Roaxdster Rdadster Roatdster Roadsbter Rjoadster Roadstei Romadster Roadsler vRoadster Roadsteb Roadstert aRoadster Roadsner Roafster Roaidster Roadstes Roaqdster Roadsker Roadstemr Roadstnr uRoadster Roadstevr Rovdster joadster Roaoster Rvoadster Roadstwer Roazdster Rpadster Ronadster Roayster Roadscter Roaqster Rcoadster woadster Roadstej Roadkter Riadster Rfoadster Roadstyer Rondster Rokadster Roads6ter Roadsster Rradster Roadstef Roadsper Roagdster Roadste5 Roads6er Roaaster Roadsier Roadstber Roadstetr voadster Roadsser Roadsher Roaddter pRoadster Roadsjer Roadszer Rodadster Roadstee Roadlster Roads5er loadster Rfadster yRoadster Rouadster Rgadster Roadskter Roahdster Ruoadster Roadsteyr Roadstelr Roadshter Roadkster Roadcter Robadster Roadsqter Roajdster Rofdster Raadster Roadister Roadstzer Ruadster Rgoadster Roadwter qRoadster Roadst6er Roacdster Rovadster Rladster Roadswer hoadster Roadstuer Roadstur Rzadster Roddster Roadsteo Roadsfter Rordster Roadtster Roadsmter Roadsuer Roaedster Roakdster foadster Roaduter Roadyter poadster Roads5ter Roadstekr Roadster5 Roardster Roadfter Rojdster Roandster Roadstec Roadhter Roaydster Roadstner Roalster Roadqter Roaduster Roadstey Ropadster Rotadster Roadsber Roadstexr Roadjster Rohdster Rowadster Roadxster Rocadster Roadsyter Roaxster Roadstegr Roadsteg Roadswter Roawster Roadsrter Roadstaer cRoadster Roadsfer Rotdster Roaditer Roadsnter Roadsrer jRoadster Roadsttr Roadste4 Rqoadster Roaudster Roadrster Rwoadster Rkadster Roadstbr Ryadster Roabdster Roadsgter Roagster xoadster R9adster Rogdster Roadstler Roadstebr Roadsqer uoadster Roadsuter Roadater Rozdster Roadcster Roadsterd Roadstxr Roadstesr Rooadster Roasster Rtoadster Rohadster Roacster Roadnter Roadpster Roadsver Roadstper Roadsted Roadstem Roadstver lRoadster Roapster Roadstser Rjadster xRoadster Roladster Rloadster Roadstkr Roudster Rdoadster oRoadster Roydster Rkoadster Roadsiter Roatster Rsadster Roadsteur wRoadster Roadstfer Rowdster Roadsteq Roadstex Roadstrr Roadlter Roadstker Roadstefr Rbadster Roadsxer Roarster Roadste4r Roaddster Roadst5er Roakster Roadhster Roadster4 Roadaster Roadslter bRoadster Romdster Roadstjr Roadstgr R0adster Roadsyer Roadsxter Roadrter Roanster Roasdster Roadstek rRoadster Roadfster Roadstlr Ryoadster Roldster Roadmster Roaodster Roadstedr Roxdster Roafdster Roadstzr Roadstear Rmadster Roqdster Roamster Roadstewr Roadsthr qoadster Roadstere Roadstder kRoadster tRoadster hRoadster zoadster Roadsder Rojadster Rzoadster mRoadster Roazster Roadsten Roadzter Roadstfr Roadster Ropdster Roadstpr Roaldster Rnadster dRoadster aoadster Roadbster Rvadster Roadnster Roavster Rmoadster Roadxter Roxadster Roadstew toadster noadster ioadster Roadszter Roadstezr Roavdster Roadstvr Roadstehr Roadsger Roadstecr Cofnvertible qonvertible Convexrtible qConvertible Convfrtible Convertuible Convyertible Converhtible Converticle Convertibkle Coavertible Clonvertible Convwrtible Conlvertible Convlrtible Convvertible honvertible bConvertible Convertibqle Convertibme Convertvble Convgrtible Conlertible Cunvertible Convertitble Convertiile Convertxble Convertib,le Copvertible Converyible Cdnvertible Convertnible Converdible C9nvertible Convmertible Convertib,e Cokvertible Conoertible Converjtible Convtrtible Convuertible Convertjble Conveirtible Contvertible Converotible Convert8ible Convertirle Convertuble Converbtible Convertipble Clnvertible Conveltible Convertib;e Convertimle Convnrtible Convertiule Counvertible tConvertible Converuible Cbonvertible Conqvertible Conivertible Convetrtible Converxtible Convertibte Convertiblce Convekrtible Conhvertible Convesrtible Convertiblme Conveptible Convertiole Convertibl.e Conqertible Cnonvertible Convertyble Convertiblte Convmrtible Convert5ible Convsrtible Conrertible Converttble Convirtible Cocnvertible Convertisble Condertible Convertibxle Cotnvertible Convertilble Convertiyle Convertiblk Converiible Covvertible Convertibfe Convermtible Convertiblc Convevrtible Cojnvertible Comnvertible Convertibbe Cgnvertible Ctnvertible Convertibcle Convertibse convertible Convertikle Crnvertible Cmonvertible Convurtible Cognvertible Convcrtible Convertiqble Converstible Ckonvertible Coznvertible Convertiblne Convertwble Convertimble Convertiblv Convertibll Conveyrtible Convdrtible Cxnvertible Convkertible Convhertible Congertible Convertibly Convertioble Convertvible Convebtible Convertibtle Conve4tible Conzertible Convertrible nonvertible Convertcble Convtertible Cmnvertible Cozvertible kConvertible Congvertible Convqrtible Convertivle Cfonvertible sonvertible Convertkible Convertibloe Converwtible Cosvertible Convertlble Cohnvertible Conbertible Convebrtible Convecrtible Convertibble Convertiblr Conwvertible Conveftible Convertibje Convertibxe Covnvertible Converftible Convehtible zonvertible Conveqrtible Convertkble Convertirble Consertible Convertable Convertihble Convertmible Convertiblhe Convertibpe Converktible Cpnvertible Convewrtible Cojvertible Convertiblve Convefrtible Cosnvertible Cofvertible Convertiblh Convertiwble Convertrble Convertibhe Conver6ible monvertible Coniertible Conyertible Convzrtible aonvertible Cxonvertible hConvertible ponvertible oConvertible nConvertible Converctible Convortible lConvertible Convxrtible Convertinle Converxible xonvertible Convertiblle Convertiblye Converti9ble jConvertible Colnvertible Cinvertible lonvertible Comvertible Convertiqle Cownvertible Converti8ble Converzible Colvertible Confvertible Convertgble Convextible Convertibsle Converqtible Convrertible Convprtible Convertsble Confertible Convercible Convertibce Conveortible Convertibke Connertible Convertpble Convertibne Convertibae Convertib;le Convertibale Convertxible Convertibie Convertiyble Cobnvertible Convertiblq Convertibls Cogvertible Cowvertible Convertibrle Convbrtible Canvertible Converytible Conveztible gonvertible Conver4tible uonvertible Convertmble Cynvertible Convertiblxe Convertibyle sConvertible Convpertible Convezrtible Convxertible Convenrtible Convertibnle Converjible Cyonvertible Convertcible Conveytible Converrible Cznvertible Convertiblde Cjnvertible Convemrtible Conaertible Conveutible Convertivble Convertitle Coanvertible Convertizble Convertidble Conveartible Converttible Conveertible Convertibwe zConvertible Convertiblw Converaible Conveprtible Conyvertible Conhertible Convertibde Conve5tible pConvertible Conmvertible Convernible Convejtible Czonvertible uConvertible Convedrtible Convertiblse fConvertible bonvertible Conve4rtible Conpertible Convertibue Convertifle Chnvertible Convertiblo Convertibhle Convertibule Convertoble Convertqble Convertihle Cvonvertible Convertiblqe Convjrtible C0nvertible Conkertible Codvertible Convestible Converptible Convertpible Converatible Conjertible Cronvertible Caonvertible Couvertible Convertille rConvertible Convertbible Convertiblz Convertijle Concertible Conversible Convertibwle gConvertible Cfnvertible Coknvertible Convegrtible Convertiblke Ccnvertible Convertgible Conwertible Conve5rtible Convertibvle jonvertible Convevtible Convert6ible Converutible Coxvertible Cornvertible Convertibye Converntible Convertibli Convertaible Converoible Convergible Convertiible Convertiblfe Convertibge Convedtible Conmertible Convertnble Convertibzle Convertiblpe Convertibl,e Convertibple Convertiple Convoertible Converpible Convertibdle Convertixle Convervible Convsertible Conkvertible Convertiblt Convnertible iConvertible Convertibmle Conver6tible Convettible Convertible Contertible Convertiblje Convemtible Convertjible Cconvertible Convehrtible Coynvertible fonvertible Cgonvertible Cqonvertible Convbertible xConvertible Convertibqe Convertiblg Copnvertible Cqnvertible Convertibve vonvertible C0onvertible Convfertible Convejrtible Convert9ble Converrtible Convertzble Convewtible Convermible Convertixble Cohvertible yConvertible Coyvertible Convertinble Convertqible Convertibole Convyrtible Convgertible Converitible Converfible wConvertible Convertfible Convertiblee Chonvertible wonvertible Convkrtible Conuvertible mConvertible Convertsible Corvertible Conzvertible Converltible Convertigle Conviertible Codnvertible Converqible Cwnvertible oonvertible Convertigble Conrvertible Cnnvertible Convwertible Convertiblze Convlertible Convertiblre Convertdble Coxnvertible Csnvertible Convertiale Converhible Conpvertible Converwible Coovertible Cwonvertible Convvrtible tonvertible Convertiable Convertizle Convert8ble Convertiblj Cknvertible Converthble Convcertible Convertzible Converetible Convertibfle C9onvertible Convertiblae Convertiblu Condvertible donvertible Convertifble Cotvertible Convertwible Cdonvertible Convertiblm Convertibl;e Convdertible Convertibile Conxvertible Consvertible Cionvertible Cuonvertible Cponvertible Coivertible Converthible Conveitible Convertdible Conveatible Convektible Conventible Convjertible Convertiuble Conxertible Convertib.le Connvertible Convertiblwe Convert9ible Convertidle Convertiblie Convertibjle Conavertible Converztible Converkible Convertijble Converlible Convertoible Conver5ible aConvertible Convertibld Co9nvertible Convertib.e Conver5tible Convrrtible Convelrtible Convergtible yonvertible CConvertible ionvertible Cbnvertible Convertyible Cjonvertible Convertibze Convertibgle Convaertible Convzertible vConvertible dConvertible konvertible Conveqtible Conbvertible Cocvertible Convegtible Convertiblue Convertiblge Conveetible Convertbble Convertibln Conuertible Convertibre Convertiblp Converticble Convertfble Ctonvertible Concvertible Conveurtible Converbible Co0nvertible Coqvertible Convertiblbe Cobvertible Convertiblf Convertiwle Conveotible Convertikble Conovertible Convectible Converdtible Convertisle Convertiblb cConvertible Convartible Coqnvertible Coinvertible Convhrtible ronvertible Convertiblx Convertibla Coonvertible Convervtible Csonvertible Convertiboe Convqertible Cvnvertible Convertlible Conjvertible

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other BMW Z3 cars offered in Australia


See also other offers for sale of BMW Z3 in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in Pendle Hill, New South Wales, Australia


See also other offers in Pendle Hill, New South Wales, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (0) BMW car classifieds in our listings.

Cars Search

Cars for Sale

Nissan X Trail for Sale
Nissan X Trail

price AU $6,800.00

cars for Sale
cars

price AU $4,850.00

Fj40 for Sale
Fj40

price AU $16,100.00

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top